ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

ISO 27001 Celebration

บริษัท พราวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับไว้วางใจจากบริษัท ที ดับเบิ้ลยู โซลูชั่น จำกัด ในเครือบริษัท ที่ไอ.แอล.เอส. จำกัด

ในการให้ปรึกษา ISO/IEC 27001:2013 จนได้การรับรองมาตรฐานสำเร็จในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมาก ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นพื้นฐานทาง IT ด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศและเป็นมาตรฐานที่สามารถต่อยอดไปสู่ IT Standards อื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น ISO 27701, CSA STAR แสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กรที่ให้ความสำคัญทางด้าน IT ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร