ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท พราวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ในการจัด Risk Management Workshop ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

ณ สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามต่างๆ ในปัจจุบัน รวมไปถึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรที่มีการประเมินความเสี่ยงตามกรอบมาตรฐาน ISO 31000 และ ISO 27005 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล