ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

Update!!! ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคลของไทย

สืบเนื่องจากวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ "ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคลของไทย" เรียบร้อยแล้ว

 

โดยใจความสำคัญจากมติดังกล่าวประกอบด้วย 1. ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือ เจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้ประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะเน้นย้ำในส่วนการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลไปใช้อย่างชัดเจน รวมถึงการที่เจ้าของข้อมูลสามารถถอนความยินยอมดังกล่าวได้ 2. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต้องดำเนินการให้มีการจัดตั้งขึ้น อย่างไรก็ตามระหว่างที่ยังไม่สรุปการแต่งตั้ง กำหนดให้ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำหน้าที่ดังกล่าวก่อน