ไทย
ค้นหา

คลังความรู้

มาตรฐาน AI ที่เราควรตระหนัก

ปัจจุบัน AI ในประเทศไทยนั้นมีความตื่นตัวสูงมากและยิ่งความสามารถของ AI มีพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วย

ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องควบคุม โดยใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ทั้งที่เผยแพร่และใช้งานแล้วรวมถึงอยู่ระหว่างเตรียมเผยแพร่มากกว่า 20 มาตรฐาน ยกตัวอย่าง เช่น

- ISO/IEC 38507:2022 ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานหน่วยงานกำกับดูแลในการเปิดใช้งานและควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับภายในองค์กร
- ISO/IEC TR 24368:2022 เป็นภาพรวม หลักการ กระบวนการ และวิธีการ เกี่ยวกับจริยธรรมของ AI (AI ethical) และข้อกังวลของสังคม (societal concerns) เช่น สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติของการใช้ระบบ AI
- ISO/IEC 42001:2022 ระบุข้อกำหนดและให้คำแนะนำสำหรับการสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการ AI อย่างต่อเนื่องภายในบริบทขององค์กร ช่วยให้องค์กรพัฒนาหรือใช้ระบบ AI อย่างมีความรับผิดชอบในการบรรลุวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับ ภาระผูกพันและความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในความเห็นของ PROUD การผลักดันการควบคุมหรือมาตรฐาน บางครั้งไม่จำเป็นต้องออกเป็นกฎหมาย อาจเป็นประกาศภาครัฐ หรือ แนวทางจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ และที่สำคัญ คือ ต้องสร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างการมีส่วนรวมและเกิดการควบคุมแบบ PUBLIC จะเหมาะสมกว่า

www.proud-consulting.com

sales@proud-consulting.com

AI อนาคตใหม่ของเทคโนโลยี

ตอนนี้ไม่นาจะมีท่านไหนไม่รู้จักเทคโนโลยี AI ซึ่งเริ่มเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดอนาคต

ถ้าจะกล่าวถึงคำที่ตรงกับความหมายมากที่สุด คือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ การคิดและมีการตอบสนองออกมาอัตโนมัติของระบบคอมพิวเตอร์ ตาม ISO/IEC 22989:2020 ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า "ความสามารถในการได้เรียนรู้ ประมวลผล สร้างสรรค และประยุกต์ใช้ความรู้ ที่จัดขึ้นในรูปแบบของแบบจำลอง เพื่อดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไป"

อย่างไรก็ดีองค์กรที่ให้ความสนใจในการบริหารจัดการ AI ภายในองค์กร เพื่อการจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการนำ AI ไปใช้งานในกรอบระบบการจัดการที่ได้กำหนดซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความเป็นส่วนตัวโดยมีแนวทางบูรณาการในการจัดการโครงการ AI ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงไปจนถึงการรักษาความเสี่ยงเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนำระบบการบริหารจัดการ AI (ISO/IEC 42001:2023 - AIMS: Artificial Intelligence Management System) ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการ AI ฉบับแรกของโลกที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับความเป็นเลิศในการรับรองความมั่นคงปลอดภัยและสนับสนุนความยั่งยืนผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงได้

ถ้าสนใจการบริการด้านนี้ สามารถติดต่อทาง PROUD ได้ตลอดครับ 

www.proud-consulting.com

sales@proud-consulting.com

วิธีป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งในการใช้งานหรือเข้าถึงบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตนั้น

จำเป็นต้องเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญที่ควรใส่ใจ

วิธีที่สามารถช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ มีอะไรบ้างไปดูกันเลยย !!

1. การใช้รหัสผ่านที่แข็งแรง: ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก โดยใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กใหญ่รวมถึงตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ และหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านที่ซ้ำกันกับบัญชีอื่นๆ และหมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ

2. การอัปเดตและป้องกันซอฟต์แวร์: อัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ 

3. การใช้งานเครือข่ายที่ปลอดภัย: ใช้เครือข่ายที่มีการป้องกันและการเข้ารหัสข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่นเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ที่มีการเข้ารหัสแบบ WPA2 หรือ WPA3 หลีกเหลี่ยง WI-FI สาธารณะ: เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะปลอดภัยจริงหรือไม่ 

4. การตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในสื่อต่างๆ: ปรับแต่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน และบราวเซอร์ เพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น

5. การศึกษาและการอบรม: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และการอบรมให้ความรู้ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสม

การปกป้องความเป็นส่วนตัวไม่ได้แค่เรื่องของเครื่องมือเท่านั้น ดังนั้นเราต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีสติ รู้เท่าทันและระมัดระวัง

www.proud-consulting.com

sales@proud-consulting.com

ITSM คืออะไรและสำคัญอย่างไรต่อองค์กร?

ITSM (IT Service Management) คือ การบริหารจัดการทางด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการด้านความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจ

ITSM นั้นมี Framework และมาตรฐานหลายแบบที่สามารถนำไปใช้สร้างกระบวนการด้านการบริการ IT เช่น IT Infrastructure Library (ITIL) , ISO/IEC 20000, COBIT และ TOGAF (The Open Group Architecture Framework) เป็นต้น โดย ITSM มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ได้แก่ 

- ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

- ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงานภายในองค์กร

- เป็นระบบที่มีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ

- สามารถรวบรวมกระบวนการทํางานต่าง ๆ เข้ามาด้วยกันเพื่อการบริการหรือบริหารจัดการได้สะดวกยิ่งขึ้น

- พนักงานภายในองค์กรสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่และตระหนักรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ตนเองรับผิดชอบได้

- สามารถติดตามงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Top 10 Strategic Technology Trends 2024

ทุกท่านน่าจะรู้จัก Gartner  อยู่แล้ว ซึ่งทุก ๆ ปีจะมีงานวิจัย Technology Trend ออกมา ให้เราได้อ่านกัน 

Credit: GARTNER

Gartner บอกว่าแนวโน้มเหล่านี้จะส่งผลกระทบธุรกิจในช่วงหลายปีข้างหน้า เพื่อให้องค์กรได้วางกลยุทธ์และวางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 
1. AI Trust, Risk and Security Management: การจัดการความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และความปลอดภัยของ AI (AI TRiSM)  
2. Continuous Threat Exposure Management (CTEM): การจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามอย่าง ต่อเนื่อง  
3. Sustainable Technology: การลงทุนในเทคโนโลยีที่ยั่งยืนให้ประโยชน์ทั้งการดำเนินงานและการเงิน  
4. Platform Engineering: การนำ Platform มาช่วยสามารถสร้างโซลูชั่นที่ขยายและปรับเปลี่ยนได้แบบไม่มีขอบเขต 
5. Democratized Generative AI: การนำ generative AI มาใช้เพิ่มขึ้น   
6. AI-Augmented Development: การเขียนโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้การเขียนโค้ดมีคุณภาพที่สูงขึ้น 
7. Industry Cloud Platforms: การปรับเปลี่ยน Cloud ดั่งเดิมให้เหมาะกับเฉพาะอุตสาหกรรมมากขึ้น  
8. Intelligent Applications: การใช้แอปพลิเคชันอัจฉริยะมาขับเคลื่อนการทำงานมากขึ้น  
9. Augmented Connected Workforce: ให้พนักงานมีเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อระบบ ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานและนวัตกรรม  
10. Machine Customers: การใช้ Machine ที่มี AI ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำธุรกิจ 

น่าสนใจไหมครับ ดูแล้ว AI น่าจะเป็นพระเอกในหลายปีข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยเลย

www.proud-consulting.com

sales@proud-consulting.com

AI ปลอมเสียง

Whoscall ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพเริ่มใช้วิธีหลอกลวงใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI ปลอมเสียง 

การหลอกลวงทั่วโลกทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากรายงานเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (2566) เกิดความสูญเสียทางการเงินสูงถึง 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ generative AI ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เสียงที่ถูกบันทึกไว้หรือเสียงที่ได้จากออนไลน์เพื่อสร้างเสียงสังเคราะห์ที่ใกล้เคียง กับเสียงบุคคลเป้าหมาย ในประเทศไทยเทคโนโลยีปลอมเสียงเพื่อหลอกหลวงเริ่มมีมากขึ้น 

องค์กรภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องลงทุนและร่วมกันวางกลยุทธ์เพื่อป้องกันภัยจากการฉ้อโกง เพื่อสร้าง Digital Trust ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

Digital Asset

ตอนนี้มีคนพูดถึงเงินดิจิทัลเป็นจำนวนมากและเป็นที่จับตามองของประชาชนอยู่ในขณะนี้ 

อย่างไรก็ตามมีผู้ไม่ประสงค์ดีทำแอปพลิเคชั่นลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลออกมาหลอกให้ประชาชนติดตั้ง โดยที่แอฟพลิเคชันนี้เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีทั้งบน Google Play Store และ App Store ซึ่งคาดว่าจะเข้าข่ายแอปพลิเคชันปลอม

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยแล้ว เราไม่แนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ลงทะเบียนดิจิทัล” โดยเด็ดขาดเพราะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเรื่องวันที่ในการได้รับเงินดังกล่าว รวมไปถึงเงื่อนไขในการได้สิทธิ์นี้ด้วย ดังนั้นอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะจะเกิดขึ้นได้

Trust Generative AI

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ Generative AI ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นตามมา

ความเป็นจริงที่ว่าการพัฒนา Generative AI องค์กรจำเป็นต้องดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้เพื่อกำหนดกลยุทธ์ภาพรวมสำหรับจัดการด้านความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI TRiSM) ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือ AI TRiSM สำหรับใช้จัดการข้อมูลและกระบวนการระหว่างผู้ใช้และบริษัทที่เป็นเจ้าของโมเดลพื้นฐานของ Generative AI

องค์กรควรตรวจสอบการใช้งาน AI และ Solution/Platform ที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยการควบคุมความปลอดภัยที่มีอยู่สำหรับตรวจจับการละเมิดนโยบายการใช้งาน สำหรับการใช้ Prompt Engineering มีมาตรการลดความเสี่ยงทั้งหมดพร้อมใช้อยู่แล้ว ซึ่งองค์กรควรดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องข้อมูลภายในและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่ใช้สื่อสารกับ AI ในโครงสร้างพื้นฐานของบุคคลที่สาม โดยการสร้างและจัดเก็บข้อความการสื่อสารทางวิศวกรรมกับเอไอให้เป็นสินทรัพย์ถาวร

ถ้าท่านไหนสนใจด้าน AI Security สามารถติดต่อ PROUD ได้คลอดเวลาครับ

5 อาชีพด้าน AI ที่น่าสนใจในปี 2023

ในปัจจุบันนี้มีตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรในด้าน AI และ Machine Learning เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

PROUD ขอแนะนำสายงานอาชีพในด้าน AI ที่น่าสนใจและอาจจะเป็นเป้าหมายของใครหลาย ๆ ท่าน ดังนี้

1) วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Engineer)

มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ออกแบบ และปรับใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้วยตนเอง โซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้ทำให้เครื่องจักรมีความสามารถในการทำให้แบบจำลองคาดการณ์เป็นแบบอัตโนมัติ  

2) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนโดยใช้เครื่องมือ AI เชิงวิเคราะห์และสถิติต่างๆ เพื่อสร้างโซลูชันที่องค์กรธุรกิจต้องการเพื่อการเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

3) นักจริยธรรม AI (AI Ethicist)

ทำหน้าที่ปลูกฝังมุมมองด้านจริยธรรม การเมือง และสังคมในระบบ AI สิ่งนี้ทำให้ระบบหรือเครื่องจักรทำงานได้อย่างโปร่งใสและยุติธรรม

4) นักออกแบบ UX (UX designer)

ผมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือเว็บไซต์ โดยติดตามความคาดหวัง พฤติกรรม และแรงกระตุ้นของผู้บริโภค

5) วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotics Engineer)

มีหน้าที่ในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์ ช่วยลดความซับซ้อนของงานที่ต้องทำซ้ำๆ และดำเนินการด้วยความแม่นยำสูงสุด

PICSART AI

Picsart เป็นโปรแกรมแก้ไขภาพยอดนิยมที่เพิ่งเปิดตัวเครื่องมือสร้าง GIF ที่ใช้ AI ในการสร้างสรรค์ผลงาน ( AI GIF Generator) 

แต่อย่างไรก็ตามภาพที่สร้างโดยแพลตฟอร์มนี้ส่วนใหญ่จะออกเป็นแนวการ์ตูน ดังนั้นอย่าคาดหวังว่ามันจะมีความเหมือนจริง ซึ่งเราสามารถทดลองใช้งานกันได้แล้ววันนี้ ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวรวมอยู่ในแอปพลิเคชั่น Picsart ซึ่งพร้อมใช้งานทั้งสำหรับอุปกรณ์ iOS และอุปกรณ์ Android รวมถึงบนเว็บไซต์ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน 

อย่าลืมว่าเทคโนโลยีก็มาซึ่งภัยคุกคาม การทำ Deap Fake ก็ทำได้ง่ายขึ้นและเนียน รวมไปถึงการใช้เสียงการสื่อสารก็ตาม