ไทย
ค้นหา

เกี่ยวกับพราวด์

บริษัท พราวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล การจัดทำระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจ การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการด้าน IT Services และการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง อาทิเช่น

  • มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้แก่ ISO 27001 
  • มาตรฐานด้าน Cloud Security ได้แก่ CSA Star , ISO 27017 , ISO 27018
  • มาตรฐานและ Best Practices ด้านการบริการสารสนเทศ ได้แก่ ITIL , ISO 20000, CMMI for Service
  • มาตรฐานและ Best Practices ด้านการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ISO 22301, CBCI
  • มาตรฐานเชิงเทคนิคในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ได้แก่ OSSTMM , OWASP และอื่นๆ
  • มาตรฐานและ Best Practice ด้านการบริหารความเสี่ยง ได้แก่  COSO , ISO 31000 , ISO 27005 และอื่นๆ
  • ข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ GDPR , CoBIT , SOX , J-SOX , PCI Data Security Standard
  • ข้อกำหนดจาก Regulators หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SEC , OIC , BOT , BOI และอื่น