ไทย
ค้นหา
Picture for category PROUD | APPLICATION

พราวด์ | บริการด้านแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นสำหรับ ITSM

แอพพลิเคชั่นสำหรับ ITSM เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการให้บริการ (Services) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์กร โดยสนับสนุนการทำงานตามกระบวนการย่อยต่างๆ เช่น กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Management) กระบวนการบริหารจัดการปัญหา (Problem Management) หรือ กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และ กรอบการดำเนินงาน ITIL

แอพพลิเคชั่นสำหรับ Risk Management

แอพพลิเคชั่นสำหรับ Risk Management เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างรูปแบบการประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงสามารถระบุข้อกำหนดทั้งทางด้านเทคนิคหรือด้านกระบวนการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 31000 หรือ ISO 27005

แอพพลิเคชั่นสำหรับ System Monitoring

แอพพลิเคชั่นสำหรับ System Monitoring เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับควบคุมดูแลการใช้งานระบบทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System Monitoring) ระบบฐานข้อมูล (Database System Monitoring) หรือระบบงานเฉพาะต่างๆ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของการทำงานของทีมงานทางด้านเทคนิค และส่งผลในการลดต้นทุนองค์กรได้ในอนาคต