ไทย
ค้นหา

Products tagged with 'ขอใบรับรอง'

ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) / มาตรฐาน ISO 22301

เป็นการพัฒนาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ) โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301 โดยการทำความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญขององค์กร การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) การจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการ การระบุภัยคุกคามที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ และการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถป้องกันและลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

การให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งในส่วนการขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 22301 และการให้คำแนะนำในการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) หรือแผนการกู้คืนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan) เป็นต้น

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISMS) / มาตรฐาน ISO/IEC 27001

เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์กรในด้านการรักษาความลับ (Confidentiality) ความครบถ้วนถูกต้อง (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability) ของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และป้องกันภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสารสนเทศขององค์กร
การให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งในส่วนการขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 การให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หรือการจัดทำ Road Map ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นต้น

ระบบบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSM) / มาตรฐาน ISO/IEC 20000

เป็นการพัฒนาระบบบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System: ITSMS) โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติที่ดี ITIL (IT Infrastructure Library Best Practice) หรือมาตรฐาน ISO/IEC 20000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการวางแผน ติดตั้ง ดำเนินการ ติดตาม สอบทาน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่ให้บริการภายในหรือภายนอกองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ รวมไปถึงจะส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินการธุรกิจขององค์กรในอนาคต

การให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งในส่วนการขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และการให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (PIMS) / มาตรฐาน ISO 27701

เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management System: PIMS) โดยเป็นส่วนขยายจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์กรในด้านการรักษาความลับ (Confidentiality) ความครบถ้วนถูกต้อง (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และป้องกันภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคล
การให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งในส่วนการขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 27701 การให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการจัดทำ Road Map เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562