ไทย
ค้นหา

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (PIMS) / มาตรฐาน ISO 27701

เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management System: PIMS) โดยเป็นส่วนขยายจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์กรในด้านการรักษาความลับ (Confidentiality) ความครบถ้วนถูกต้อง (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และป้องกันภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคล การให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งในส่วนการขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 27701 การให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการจัดทำ Road Map เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
Description

เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management System: PIMS) โดยเป็นส่วนขยายจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์กรในด้านการรักษาความลับ (Confidentiality) ความครบถ้วนถูกต้อง (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และป้องกันภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคล
การให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งในส่วนการขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 27701 การให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการจัดทำ Road Map เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562