ไทย
ค้นหา

ระบบบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSM) / มาตรฐาน ISO/IEC 20000

เป็นการพัฒนาระบบบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System: ITSMS) โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติที่ดี ITIL (IT Infrastructure Library Best Practice) หรือมาตรฐาน ISO/IEC 20000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการวางแผน ติดตั้ง ดำเนินการ ติดตาม สอบทาน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่ให้บริการภายในหรือภายนอกองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ รวมไปถึงจะส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินการธุรกิจขององค์กรในอนาคต การให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งในส่วนการขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และการให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
Description

เป็นการพัฒนาระบบบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System: ITSMS) โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติที่ดี ITIL (IT Infrastructure Library Best Practice) หรือมาตรฐาน ISO/IEC 20000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการวางแผน ติดตั้ง ดำเนินการ ติดตาม สอบทาน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่ให้บริการภายในหรือภายนอกองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ รวมไปถึงจะส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินการธุรกิจขององค์กรในอนาคต

การให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งในส่วนการขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และการให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น