ไทย
ค้นหา

ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) / มาตรฐาน ISO 22301

เป็นการพัฒนาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ) โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301 โดยการทำความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญขององค์กร การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) การจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการ การระบุภัยคุกคามที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ และการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถป้องกันและลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งในส่วนการขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 22301 และการให้คำแนะนำในการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) หรือแผนการกู้คืนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan) เป็นต้น
Description

เป็นการพัฒนาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ) โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301 โดยการทำความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญขององค์กร การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) การจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการ การระบุภัยคุกคามที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ และการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถป้องกันและลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

การให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งในส่วนการขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 22301 และการให้คำแนะนำในการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) หรือแผนการกู้คืนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan) เป็นต้น