ไทย
ค้นหา

แอพพลิเคชั่นสำหรับ ITSM

แอพพลิเคชั่นสำหรับ ITSM เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการให้บริการ (Services) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์กร โดยสนับสนุนการทำงานตามกระบวนการย่อยต่างๆ เช่น กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Management) กระบวนการบริหารจัดการปัญหา (Problem Management) หรือ กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และ กรอบการดำเนินงาน ITIL
Description

แอพพลิเคชั่นสำหรับ ITSM เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการให้บริการ (Services) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์กร โดยสนับสนุนการทำงานตามกระบวนการย่อยต่างๆ เช่น กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Management) กระบวนการบริหารจัดการปัญหา (Problem Management) หรือ กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และ กรอบการดำเนินงาน ITIL