ไทย
ค้นหา

แอพพลิเคชั่นสำหรับ Risk Management

แอพพลิเคชั่นสำหรับ Risk Management เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างรูปแบบการประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงสามารถระบุข้อกำหนดทั้งทางด้านเทคนิคหรือด้านกระบวนการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 31000 หรือ ISO 27005
Description

แอพพลิเคชั่นสำหรับ Risk Management เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างรูปแบบการประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงสามารถระบุข้อกำหนดทั้งทางด้านเทคนิคหรือด้านกระบวนการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 31000 หรือ ISO 27005