ไทย
ค้นหา

แอพพลิเคชั่นสำหรับ System Monitoring

แอพพลิเคชั่นสำหรับ System Monitoring เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับควบคุมดูแลการใช้งานระบบทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System Monitoring) ระบบฐานข้อมูล (Database System Monitoring) หรือระบบงานเฉพาะต่างๆ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของการทำงานของทีมงานทางด้านเทคนิค และส่งผลในการลดต้นทุนองค์กรได้ในอนาคต
Description

แอพพลิเคชั่นสำหรับ System Monitoring เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับควบคุมดูแลการใช้งานระบบทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System Monitoring) ระบบฐานข้อมูล (Database System Monitoring) หรือระบบงานเฉพาะต่างๆ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของการทำงานของทีมงานทางด้านเทคนิค และส่งผลในการลดต้นทุนองค์กรได้ในอนาคต