ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

ISMS Internal Audit Training

บริษัท พราวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับไว้วางใจจากบริษัท ที ดับเบิ้ลยู โซลูชั่น จำกัด

ดำเนินการจัดฝึกอบรม ISMS Internal Audit Training เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในอนาคตต่อไป