ไทย
ค้นหา

การประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

การประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Assessment) เป็นกระบวนการประเมินความสอดคล้องของความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ขององค์กรเทียบกับมาตรฐาน (Standard) กฎหมายและข้อกำหนด (Laws and Regulations) กรอบการดำเนินงาน (Framework) หรือแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เช่น National Institute of Standards and Technology (NIST) , ISO/IEC 27001 , COBIT5 for Information Security , Cyber Essentials , Center of Internet Security (CIS) หรือ Hong Kong Monetary Authority (HKMA) เป็นต้น เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนและเตรียมการในการบูรณาการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพในอนาคต
Description

การประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Assessment) เป็นกระบวนการประเมินความสอดคล้องของความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ขององค์กรเทียบกับมาตรฐาน (Standard) กฎหมายและข้อกำหนด (Laws and Regulations) กรอบการดำเนินงาน (Framework) หรือแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เช่น National Institute of Standards and Technology (NIST) , ISO/IEC 27001 , COBIT5 for Information Security , Cyber Essentials , Center of Internet Security (CIS) หรือ Hong Kong Monetary Authority (HKMA) เป็นต้น เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนและเตรียมการในการบูรณาการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพในอนาคต