ไทย
ค้นหา

การตรวจสอบความสอดคล้อง

การตรวจสอบความสอดคล้อง (Gap Analysis) เป็นกระบวนการในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกระบวนการที่เป็นอยู่เทียบกับมาตรฐาน (Standard) กฎหมายและข้อกำหนด (Laws and Regulations) กรอบการดำเนินงาน (Framework) หรือแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อมูลความต้องการ หรือกระบวนการที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การต้องการดำเนินการในอนาคต
Description

การตรวจสอบความสอดคล้อง (Gap Analysis) เป็นกระบวนการในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกระบวนการที่เป็นอยู่เทียบกับมาตรฐาน (Standard) กฎหมายและข้อกำหนด (Laws and Regulations) กรอบการดำเนินงาน (Framework) หรือแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อมูลความต้องการ หรือกระบวนการที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การต้องการดำเนินการในอนาคต