ไทย
ค้นหา

ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง / มาตรฐาน ISO 31000

เป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประกอบไปด้วยการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) และการหาวิธีการป้องกันความเสี่ยง (Risk Treatment) เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในอนาคต
Description

เป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประกอบไปด้วยการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) และการหาวิธีการป้องกันความเสี่ยง (Risk Treatment) เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในอนาคต