ไทย
ค้นหา

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว (Impact) ซึ่งผลลัพธ์คือจะทำให้ทราบว่าปัจจุบันองค์กรมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดบ้าง และควรจะดำเนินการใดที่ทำให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
Description

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว (Impact) ซึ่งผลลัพธ์คือจะทำให้ทราบว่าปัจจุบันองค์กรมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดบ้าง และควรจะดำเนินการใดที่ทำให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร