ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

ITIL New Version

ITIL คือ Best Practice ที่ใช้บริหารจัดการงานบริการด้านสารสนเทศ (IT Service Management) โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันของ OGC และ BSI

 

ซึ่งโครงสร้างของ ITIL Version ปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. Service Stratagy

2. Service Design

3. Service Transition

4. Service Operation

5. Continual Service Improvement

อย่างไรก็ตาม ในปี 2019 ITIL ก็จะมีการ Release Version 4 ออกมา โดยจะมีการพูดถึง Software Development และ IT Operations ที่ Update ในแง่ Trend มากขึ้น

ทั้งในส่วนของ Agile, DevOps หรือ Cloud โดยจะคงไว้ซึ่งองค์ประกอบหลักๆ เดิม แต่เพิ่มในส่วนนี้เข้าไปให้เหมาะกับ IT ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น