ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

มาตรฐาน AI ที่เราควรตระหนัก

ปัจจุบัน AI ในประเทศไทยนั้นมีความตื่นตัวสูงมากและยิ่งความสามารถของ AI มีพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วย

ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องควบคุม โดยใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ทั้งที่เผยแพร่และใช้งานแล้วรวมถึงอยู่ระหว่างเตรียมเผยแพร่มากกว่า 20 มาตรฐาน ยกตัวอย่าง เช่น

- ISO/IEC 38507:2022 ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานหน่วยงานกำกับดูแลในการเปิดใช้งานและควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับภายในองค์กร
- ISO/IEC TR 24368:2022 เป็นภาพรวม หลักการ กระบวนการ และวิธีการ เกี่ยวกับจริยธรรมของ AI (AI ethical) และข้อกังวลของสังคม (societal concerns) เช่น สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติของการใช้ระบบ AI
- ISO/IEC 42001:2022 ระบุข้อกำหนดและให้คำแนะนำสำหรับการสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการ AI อย่างต่อเนื่องภายในบริบทขององค์กร ช่วยให้องค์กรพัฒนาหรือใช้ระบบ AI อย่างมีความรับผิดชอบในการบรรลุวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับ ภาระผูกพันและความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในความเห็นของ PROUD การผลักดันการควบคุมหรือมาตรฐาน บางครั้งไม่จำเป็นต้องออกเป็นกฎหมาย อาจเป็นประกาศภาครัฐ หรือ แนวทางจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ และที่สำคัญ คือ ต้องสร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างการมีส่วนรวมและเกิดการควบคุมแบบ PUBLIC จะเหมาะสมกว่า

www.proud-consulting.com

sales@proud-consulting.com

Comments
Write a Comment Close Comment Form